Start

Konsthistoriker, konstnär

Art historian, artist

Foto: https://www.annaarvidsson.se/

Hej, jag heter Kristoffer Arvidsson och är konsthistoriker och konstnär i Göteborg. På denna webbplats presenteras mitt konstnärskap och min verksamhet som konstskribent. Välkommen!

Hi, I am Kristoffer Arvidsson, a Swedish art historian and artist in Gothenburg. This website presents my art and writing. Welcome!

Nyheter/News:

Nytt nummer av Skiascope!

Skiascope 10. Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning

I februari 2021 utkommer ett nytt nummer av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope nr 10, Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning. Redaktörer är Kristoffer Arvidsson och Martin Sundberg. Författare Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Alexandra Herlitz, Tintin Hodén, Patrik Steorn och Martin Sundberg. Beställ det här: https://goteborgskonstmuseum.se/publikationer/

Konsthistorien, som den presenteras i översiktsverk och museihängningar, uppfattades länge som ett självklart urval av de främsta och mest förebildliga konstverken. Under senare decennier har inte bara frågan om vilka konstnärer och konstverk som ska inkluderas, utan också själva den konsthistoriska berättelsen utmanats. Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning undersöker kanoniseringsprocesser i svensk konsthistoria med utgångspunkt i Göteborgs konstmuseums och Norrköpings Konstmuseums samlingar och historia. Med nedslag i några belysande exempel diskuteras svensk konsthistorisk kanon och dess gränser. Till dessa exempel hör en konstsamlare och mecenat, två inflytelserika museichefer, en Düsseldorfmålare, naivismens och det traditionella figurativa måleriets ställning i modernismen. Studierna erbjuder skiftande perspektiv på svensk kanon och museernas roll i skapandet och upprätthållandet av densamma.

Skiascope 10. The Canon: Perspectives on Swedish Art Historiography

Art history, as presented in encyclopaedic works and museum displays, was long regarded as a self-evident selection of the pre-eminent and most outstanding works of art. 

In recent decades, not only the question of which artists and works should be included, but the very concept of the art historical narrative have been called into question. The Canon: Perspectives on Swedish Art Historiography investigates the canonization process in Swedish art history with a focus on the collections and history of the Gothenburg Museum of Art and Norrköpings Konstmuseum. The study relies on various illuminating examples to discuss the Swedish art historical canon and its parameters. These include an art collector and a donor, two influential museum directors, a Düsseldorf painter and the position of naïvism and traditional, figurative painting within modernism. These separated studies provide a range of perspectives on the Swedish canon and the role of museums in the creation and maintenance of the same.

Jag medverkar som katalogredaktör och assisterande curator i en utställning på Göteborgs konstmuseum:

Art nouveau. Från Larssons till Zappa
Göteborgs konstmuseum 12 september–15 november 2020

Stiliserade slingrande växtmotiv, böljande dekorativa konturer och rappa pisksnärtslinjer är några av de stildrag vi förknippar med stilriktningen art nouveau. När konstnärer, formgivare och arkitekter kring sekelskiftet 1900 ville ge form åt en ny tidsålder, vände de sig till naturen för inspiration.
 
I Karin Larssons reformdräkter, Carl Larssons självporträtt i röd rock och Gustaf Fjæstads vävda vattenreflexer, liksom i många andra svenska konstnärers bilder, återfinns influenser från art nouveau. Detta är en aspekt som tidigare sällan betonats, då den svenska konsten från sekelskiftet främst betecknats med termen nationalromantik.
 
Utställningen visar hur svensk bildkonst påverkades av art nouveau, men drar också linjerna framåt i tiden, till 1960-talets undergroundaffischer och den samtida konsten.
Inflytandet från kontinenten begränsades inte till formspråket. På kontinenten uppstod alternativkulturer som var kritiska till konsumtionssamhället och prövade andra former för att organisera livet. Dessa rörelser blommade först upp i Centraleuropa på 1910-talet men fick en fortsättning i hippiekulturen i USA i slutet av sextiotalet. Även i Sverige formades konstnärskolonier, många flyttade till landet och drömde om att skapa miljöer där konst och formgivning integrerades, i samklang med den omgivande naturen.
 
Art nouveau. Från Larssons till Zappa spårar influenser från art nouveau i svensk konst kring sekelskiftet 1900 men sätter in stilriktningen i ett större sammanhang och visar också hur den använts och omtolkats fram till våra dagar. I utställningen samsas måleri, skulptur, textil, film, mode och affischer från sekelskiftet 1900 fram till idag av konstnärer som Alfons Mucha, John Bauer, Gustaf Fjæstad, Tyra Kleen, Karin och Carl Larsson, Anders Zorn, designgruppen Front och Fredrik Raddum.

Katalogen innehåller fördjupande essäer av Kristoffer Arvidsson, Sarah E. Blattner, Birte Bruchmüller, Per Dahlström och Anna Hyltze som spänner över Carl och Karin Larsson, livsreformrörelsen och hippiekulturen i Kalifornien. SLUTSÅLD!

Utställning i Lund

Jag deltar med akvareller på en Julsalong på Galleri Jäger & Jansson på St. Gråbrödersgatan 13 i min födelsestad Lund från den 14 december 2019-6 januari 2020: http://www.jagerjansson.se/

Från guldålder till Hammershøi. Dansk konst från Ordrupgaard och Göteborgs konstmuseum

Tillsammans med Per Dahlström är jag curator för en utställning på Göteborgs konstmuseum som pågår mellan 12 oktober 2019 och 22 mars 2020. https://goteborgskonstmuseum.se/utstallningar/fran-guldalder-till-hammershoi/

Recension i GP: https://www.gp.se/kultur/kultur/recension-fr%C3%A5n-guld%C3%A5lder-till-hammersh%C3%B8i-g%C3%B6teborgs-konstmuseum-1.19092961

I samband med utställningen föreläser jag om Vilhelm Hammershøi och realismen, Göteborgs konstmuseum onsdag den 23 oktober kl. 18.https://goteborgskonstmuseum.se/aktiviteter/forelasning/?2019-10-23_18:00

Sommarsalong, Galleri Backlund, Göteborg

Jag deltar med akvareller på Galleri Backlunds Sommarsalong från den 15 maj 2019.

https://galleribacklund.se/utstallningar/sommarsalong-1/

Tillsammans med Eva Nygårds och Johan Sjöström medverkar jag som curator, redaktör och författare till inledningstexten till denna katalog till utställningen Młoda Polska. Sekelskifteskonst från Polen, som visas på Göteborgs konstmuseum den 27 oktober 2018-17 mars 2019.

Symbolistiska landskap, psykologiskt inträngande porträtt och mytologiska iscensättningar berättar om ett folk utan land men med en rik kultur och komplex historia. Göteborgs konstmuseum visar nu – för första gången i Sverige – en utställning med flera nationalklenoder från den polska konstens guldålder kring sekelskiftet 1900.

Młoda Polska (Det unga Polen) är namnet på den konstnärliga strömning som markerar den polska modernismens födelse. I den svenska konsten har riktningen sin närmaste motsvarighet i 1880-talets opponenter men Młoda Polska hade sina särskilda historiska förutsättningar. I symbolistiska uttryck gestaltades frihetslängtan och nationell identitet mot bakgrund av att Polen 1795 delats mellan Ryssland, Preussen och Österrike för att förenas som en nation först 1918.

Många betydande konstnärer debuterade under perioden. En dynamisk anda uppstod där konst och politik förenades, där personliga berättelser sammanflätades med mytologiska. I myter, traditioner, folkliv och natur fann konstnärerna uttryck för en polsk identitet samtidigt som de inspirerades av konstnärliga strömningar i övriga Europa under vistelser i Paris, München och Wien. Med influenser från symbolism, art nouveau och tidig modernism skapades ett vitalt konstnärligt klimat där Kraków och Warszawa utgjorde viktiga kreativa mötesplatser.

Utställningen är ett samarbete med Nationalmuseet i Warszawa, vilket möjliggör ett stort antal betydande inlån. I ett senare skede genomförs en större presentation av nordiskt sekelskifte från Göteborgs konstmuseum på Nationalmuseet i Warszawa.
I utställningen visas ett sextiotal verk från Nationalmuseet i Warszawa, Nationalmuseet i Kraków och Muzeum Sztuki i Łodz; en betydande del utgörs av måleri i stort format. Bland konstnärerna återfinns förgrundsgestalter i den polska konsthistorien som Olga Boznańska, Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Edward Okuń, Wojciech Weiss, Witold Wojtkiewicz och Stanisław Wyspiański.

I katalogen medverkar ledande forskare på området från Polen och Sverige. Utställningen har uppmärksammats stort i Polen med presskonferens, radio- och tv-intervjuer.

http://goteborgskonstmuseum.se/utstallningar/mloda-polska/
Ny bok om abstrakt konst.

Kärv spansk modernism, stringent konkretism, expressivt Cobra-måleri och Lucio Fontanas snittade duk. Med den forskningsbaserade utställningen Det universella språket. Efterkrigstidens abstrakta konst undersöks efterkrigstidens abstrakta måleri med utgångspunkt i museets samling. Visuellt slagkraftiga bilder bjuder in till ett fördjupat seende och en kritisk reflektion kring vad som är nationellt och internationellt, kulturspecifikt och universellt i konsten.

I analyser av utställningskataloger från tre svenska konstinstitutioner blottläggs vilka föreställningar som knöts till det abstrakta uttrycket. Här framkommer att Göteborgs konstmuseum, Konsthallen Göteborg och Liljevalchs konsthall under femtio- och sextiotalet visade ett stort antal utställningar med modern abstrakt konst från olika delar av världen, något som inte skedde i samma utsträckning på Moderna Museet.

http://goteborgskonstmuseum.se/publikationer/skiascope-9/
Medverkar med två essäer om Olle Petterson och Alf Lindberg i ny bok.