Start

Konsthistoriker, konstnär

Art historian, artist

Foto: https://www.annaarvidsson.se/

Hej, jag heter Kristoffer Arvidsson och är konsthistoriker och konstnär i Göteborg. På denna webbplats presenteras mitt konstnärskap och min verksamhet som konstskribent. Välkommen!

Hi, I am Kristoffer Arvidsson, a Swedish art historian and artist in Gothenburg. This website presents my art and writing. Welcome!

Nyheter/News:

Utställning Bergsjöns Kulturhus hösten 2024

”Minnen från Rom och andra platser.” Utställning i utställningshallen på Bergsjöns Kulturhus, Göteborg, 31 augusti-22 september 2024.

Omid Delafrouz – Full Spectrum Dominance

Text till Omid Delafrouz utställning på Galleri Cora Hillebrand, Göteborg 2024.

Akvarellens äventyr – från romantiker till tutorials

Hur uppstod akvarellkonsten? Varför är mediet så populärt i vida kretsar idag? Kristoffer Arvidsson berättar om akvarellmediets historia, från de första målningarna i vattenfärg i Egypten och Kina till amatörkulturens stora betydelse på internet idag.  

Föreläsning på Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, 13 april 2024 kl. 13-14.

Artikel i Nordisk Tidskrift

Jag medverkar med en artikel om skandinavisk kolorism i et kommande nummer av Nordisk Tidskrift.

Göteborgskoloristerna klädde västkusten och Göteborg i gnistrande färgdräkt. Under 1930-talet präglades deras måleri av en kraftfull färgexpressio­nism som saknar motsvarighet i Sverige. Starka färger, djärva pensel­drag, personliga motiv och känslofyllda visioner har fått publiken att ta målningar av konstnärer som Åke Göransson, Ivan Ivarson, Nils Nilsson, Karin Parrow, Ragnar Sandberg och Inge Schiöler till sitt hjärta. 

Berättelsen om den livskraftiga konstriktningen, skapad av några elever på konstskolan Valand, är en framgångssaga. Men det är också en tragisk historia, då flera av konstnärerna drabbades av psykisk sjukdom och dog i förtid. I en rad essäer granskar forskare och författare den romantiserande mytbildningen, recensenternas mottaganden, konstnärs­rollen och historieskrivningen och de lyfter fram stadens, galleriernas och samlarnas betydelse. Ett större urval än kärntruppen presenteras och dessutom visas verk av föregångare och efterföljare samt besläktade danska och norska kolorister.

Medverkande: Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Martin Gustavsson, Andrea Kollnitz, Lydia Sandgren, Patrik Steorn, Jeff Werner, Håkan Wettre och Eva Zetterman.

Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus ges ut i samarbete med Appell Förlag i samband med utställningen med samma namn på Göteborgs konstmuseum, 22 april 2023-7 april 2024. Den finn säven i en engelskspråkig version.

Artikel om postmodernismen i Sverige på Site Zones i samband med en utställning på Konstakademien i Stockholm 2022. Postmodern erosion

Jag medverkar som curator och redaktör för en utställning om mellankrigstidens nysakliga europeiska måleri på Göteborgs konstmuseum, 12 juni-19 september 2021. Till utställningen publiceras en omfattande forskningsbaserad katalog. I denna medverkar: Kristoffer Arvidsson, Michael Azar, Lena Johanneson, Sacha Llewellyn, Janina Nentwig, Mieke Rijnders, Johan Sjöström och Patrik Steorn.

Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939
Realistiska nakenakter och porträtt, suggestiva stadsbilder och knivskarpa interiörer. Mellankrigstidens nysakliga måleri uttrycker tidens motsägelsefulla stämningar av framtidstro, dekadens och hotande fara.

Den nya sakligheten bröt med modernismens utveckling mot abstraktion för att istället återknyta till ett realistiskt bildspråk med rötter i renässansen. Med detta bildspråk skildrade konstnärerna världen omkring dem. Bilderna ger uttryck åt fascination såväl som oro inför ny teknologi och sociala förändringar.

För första gången presenteras den svenska nya sakligheten i ett internationellt sammanhang där både likheter och nationella särdrag framträder. Med ett omfattande urval målningar och verk på papper från olika länder, tecknar utställningen bilden av ett dynamiskt kulturklimat under en dramatisk tid. Utställningens konstverk präglas av ett direkt och mänskligt tilltal men fyller också en funktion som vittnen och seismografer för rörelser i tiden. I utställningen visas betydande verk av internationellt omtalade konstnärer som Meredith Frampton, Pyke Koch och Christian Schad, men också av svenska konstnärer som Stina Forssell, Arvid Fougstedt och Otte Sköld.

Utställningskatalogens rika bildmaterial och nyskrivna essäer ger en fördjupande inblick i en vital konstströmning och dynamisk period i europeisk kulturhistoria.

Jubileumsutställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919–1939 har möjliggjorts genom en donation från Stenastiftelsen.

 
Foucs on Europe: New Objectivities 1919-1939
Realistic nudes and portraits, suggestive cityscapes and razor-sharp interiors. Painting in the style of New Objectivity, from the interwar period, expresses the era’s contradictory moods, its faith in the future, its decadence and impending doom.

New Objectivity broke with modernism’s development towards abstraction. Instead, it reconnected to a realist idiom harking back to the Renaissance, which its artists used to depict the world around them. The images convey both fascination and anxiety over new technologies and social change.

For the first time, Swedish New Objectivity is presented in an international context in which both similarities and national characteristics become apparent. With a comprehensive selection of paintings and works on paper, the exhibition evokes the dynamic cultural climate of a dramatic epoch. The artworks in the exhibition are characterized by a direct and down-to-earth mode of expression, yet they also testify to and seismographically register the movements of the time. The exhibition features significant artworks by internationally renowned artists such as Meredith Frampton, Pyke Koch and Christian Schad, as well as Swedish artists such as Stina Forssell, Arvid Fougstedt and Otte Sköld.

The exhibition catalogue’s wealth of images and newly written essays provide an in-depth insight into a vibrant artistic current and a dynamic period in Europe’s cultural history.  

The anniversary exhibition Focus on Europe: New Objectivities 1919–1939 has been realized through a donation from the Stena Foundation.

Beställ katalogen från Göteborgs konstmuseums museibutik: https://goteborgskonstmuseum.se/publikationer/

Nytt nummer av Skiascope!

Skiascope 10. Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning

I februari 2021 utkommer ett nytt nummer av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope nr 10, Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning. Redaktörer är Kristoffer Arvidsson och Martin Sundberg. Författare Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Alexandra Herlitz, Tintin Hodén, Patrik Steorn och Martin Sundberg. Beställ det här: https://goteborgskonstmuseum.se/publikationer/

Konsthistorien, som den presenteras i översiktsverk och museihängningar, uppfattades länge som ett självklart urval av de främsta och mest förebildliga konstverken. Under senare decennier har inte bara frågan om vilka konstnärer och konstverk som ska inkluderas, utan också själva den konsthistoriska berättelsen utmanats. Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning undersöker kanoniseringsprocesser i svensk konsthistoria med utgångspunkt i Göteborgs konstmuseums och Norrköpings Konstmuseums samlingar och historia. Med nedslag i några belysande exempel diskuteras svensk konsthistorisk kanon och dess gränser. Till dessa exempel hör en konstsamlare och mecenat, två inflytelserika museichefer, en Düsseldorfmålare, naivismens och det traditionella figurativa måleriets ställning i modernismen. Studierna erbjuder skiftande perspektiv på svensk kanon och museernas roll i skapandet och upprätthållandet av densamma.

Skiascope 10. The Canon: Perspectives on Swedish Art Historiography

Art history, as presented in encyclopaedic works and museum displays, was long regarded as a self-evident selection of the pre-eminent and most outstanding works of art. 

In recent decades, not only the question of which artists and works should be included, but the very concept of the art historical narrative have been called into question. The Canon: Perspectives on Swedish Art Historiography investigates the canonization process in Swedish art history with a focus on the collections and history of the Gothenburg Museum of Art and Norrköpings Konstmuseum. The study relies on various illuminating examples to discuss the Swedish art historical canon and its parameters. These include an art collector and a donor, two influential museum directors, a Düsseldorf painter and the position of naïvism and traditional, figurative painting within modernism. These separated studies provide a range of perspectives on the Swedish canon and the role of museums in the creation and maintenance of the same.Ny bok om abstrakt konst.

Kärv spansk modernism, stringent konkretism, expressivt Cobra-måleri och Lucio Fontanas snittade duk. Med den forskningsbaserade utställningen Det universella språket. Efterkrigstidens abstrakta konst undersöks efterkrigstidens abstrakta måleri med utgångspunkt i museets samling. Visuellt slagkraftiga bilder bjuder in till ett fördjupat seende och en kritisk reflektion kring vad som är nationellt och internationellt, kulturspecifikt och universellt i konsten.

I analyser av utställningskataloger från tre svenska konstinstitutioner blottläggs vilka föreställningar som knöts till det abstrakta uttrycket. Här framkommer att Göteborgs konstmuseum, Konsthallen Göteborg och Liljevalchs konsthall under femtio- och sextiotalet visade ett stort antal utställningar med modern abstrakt konst från olika delar av världen, något som inte skedde i samma utsträckning på Moderna Museet.

http://goteborgskonstmuseum.se/publikationer/skiascope-9/