Om

Jag målar ljuset över slätten med transparens och kalligrafisk lätthet, företrädesvis i akvarell.

Detta landskap är min uppväxtmiljö. Närmare bestämt rör det sig om den skånska slätten norr om Lund kring byn Lackalänga. Trakten karaktäriseras av långa siktperspektiv, hög himmel och kringbyggda gårdar utkastade i landskapet. Jag hämtar intryck från denna plats och mitt minne av den, men omvandlar det sedda till självständiga, förhöjda stämningsbilder. Jag förenklar och skruvar upp färg och ljus till en koloristisk klärobskyr som överensstämmer med flyktiga minnesfragment.

Jag arbetar snabbt och direkt i en modern och flödig akvarellteknik utan underliggande skisser. Akvarellerna tillkommer i en växelverkan mellan improvisation och väntan på att färgen ska torka. Husen blir till volymer som fångar ljuset. Ibland sätter jag ett träd i förgrunden för att förankra kompositionen i ytplanet och skapa ett större avstånd mellan förgrund, mellangrund och bakgrund. Mitt måleri hämtar näring ur traditionen, alltifrån japanska träsnitt till Emil Noldes akvareller. Luft, ljus och rymd är centrala kvaliteter.

Sedan några år tillbaka är akvarellen mitt huvudsakliga medium, det som bäst lämpar sig för mitt projekt, men jag tecknar ständigt och prövar ibland mina bildidéer i olja.

Kristoffer Arvidsson

Artist Statement

I paint the light over the plain with transparency and calligraphic lightness, preferably in watercolour.

This landscape is the environment in which I grew up. More specifically, it the Scanian plain north of Lund around the village Lackalänga, in South Sweden. The area is characterized by wide perspectives, high skies and surrounding farms scattered into the landscape. I draw impressions from this place and my memory of it, but transform what I see into independent, elevated mood landscapes. I simplify and intensify colour and light to a colouristic chiaroscuro that matches volatile memory fragments.

I work quickly and directly in a modern and fluid watercolour technique without underlying sketches. The watercolours are painted in intervals of improvisation and waiting for the paint to dry. The houses become volumes that capture the light. Sometimes I put a tree in the foreground to anchor the composition in the surface plane and create a greater distance between the foreground, middle ground and background. My painting style draws nourishment from the tradition, from Japanese woodcuts to Emil Nolde’s watercolours. Air, light and space are central qualities.

For a few years now, watercolour has been my main medium, the one that is best suited for my project, but I constantly draw and sometimes try out my picture ideas in oil.

Kristoffer Arvidsson